KESHILLI I QARKUT DURRES, REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Ne zbatim te Ligjit nr.152/2013, “Per nepunesin civil” i ndryshuar , te VKM-se nr.243 date
18.03.2015, “Per pranimin, levizjen paralele, periudhen e proves dhe emerimin ne kategorine
ekzekutive”, Keshilli Qarkut Durres njofton se per pozicionin:

  • Pergjegjes Lloji i diplomes “Shkenca Sociale, Ekonomike, Juridike” niveli minimal i
    diplomes “Master Profesional”
  • Kandidati i kualifikuar per te vazhduar fazen tjeter te vleresimit eshte: z. Maringlen Kurtaj.

Intervista e strukturuar me shkrim do te zhvillohet ne date 15.03.2024, ora 11.00 ne ambjentet e
Keshillit te Qarkut Durres.