Këshilli i Qarkut Dibër – Njoftim verifikimi

 

KËSHILLI QARKUT

DIBER

___

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

 (Specialist)

 

 

 

 

 

 

 

Specialist i administrimit dhe mbrojtjes se tokes në Këshillin e Qarkut Diber

 

Njësia përgjegjëse (DMBNJ) ne Administratën e Këshillit te Qarkut Diber  në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut IV, të Vendimit nr.243, datë

18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, pas përfundimit të verifikimit paraprak të dokumentacionit te kandidatëve, për përmbushjen e kërkesave të përgjithshme dhe ato të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin :

 

Specialist i administrimit dhe mbrojtjes se tokes në Këshillin e Qarkut Diber – Kategoria IV/2, Specialist i nivelit B

 

Pas verifikimit paraprak, kandidatët e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit janë:

 

  1. Vladimir Basha
  2. Reshat Shehi

 

Testimi me shkrim do të zhvillohet me datë 04. 06/2019, ora 10:00, në sallen e mbledhjeve te Këshillit të Qarkut Diber.

 

 

Intervista e strukturës do të zhvillohet me datë 07.06.2019, ora 12:30, në sallen e mbledhjeve te Këshillit të Qarkut Diber.

 

 

 

Drejtori i MBNJ

Premtim KRYEMADHI