Këshilli i Qarkut Dibër – Njoftim per perfundimin e afatit te aplikimit per levizje paralele

 

 

 

 

KËSHILLI QARKUT

DIBER

____

 

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR LËVIZJEN PARALELE NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

 (Specialist)

 

 

 

 

 

 

 

Specialist i administrimit dhe mbrojtjes se tokes në Këshillin e Qarkut Diber

 

Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar,  si dhe të Kreut VII, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave:

Drejtoria e MBNJ në Këshillin e Qarkut Diber në përfundim të afatit të aplikimit për proceduren e  levizjes paralele, njofton se për pozicionin:

 

  • Specialist i administrimit dhe mbrojtjes se tokes në Këshillin e Qarkut Diber

 

Kategoria IV /2 Specialist i nivelit B

 

Vëmendje!! Duke filluar nga data 15 Maj 2019 do të njoftohen nëpërmjet portalit së SHKP dhe faqes zyrtare  të Këshillit të Qarkut Diber, listen me kandidatët që kanë aplikuar dhe plotesojne kriteret e pergjithshme dhe te veçanta për proçedurën e pranimit në shërbimin civil  në  kategorinë ekzekutive në lidhje me datën dhe vendin ku do të zhvillohet konkurrimi.

Nuk ka kandidatë  për të vazhduar proceduren e levizjes paralele.