Këshilli i Qarkut Dibër – Njoftim fituesi

KESHILLI I QARKUT DIBER

DREJTORIA E MENAXHIMIT TE BURIMEVE NJEREZORE

 

Peshkopi, me 07.06.2019

 

 

Njoftim mbi shpalljen e fituesit.

 

        Per pranimin ne sherbimin civil ne kategorine ekzekutive

 

Ne zbatim te nenit 22 te ligjit nr. 152/2013 ‘Per nepunesin civil”, i ndryshuar, te pikes 14, Kreu IV te VKM nr. 243, date 18.03.2015 “Per pranimin, levizjen paralele, periudhen e proves dhe emerimin ne kategorine ekzekutive”, Njesia Pergjegjese prane Keshillit te Qarkut Diber njofton se ne perfundim te procedures se konkurimit per pranimin ne sherbimin civil ne kategorine ekzekutive per pozicionin :

 

“Specialist i administrimit dhe mbrojtjes se tokes”

 

U shpall fitues :

 

  1. Vladimir Basha