Këshilli i Qarkut Dibër – Njoftim fituesi

KESHILLI I QARKUT DIBER

DREJTORIA E MENAXHIMIT TE BURIMEVE NJEREZORE

 

 

 

Njoftim mbi shpalljen e fituesit.

 

        Per pranimin ne sherbimin civil ne kategorine ekzekutive

 

         Ne zbatim te nenit 26 te ligjit nr. 152/2013 ‘Per nepunesin civil”, i ndryshuar, te pikave 38 dhe 39, Kreu III te VKM nr. 243, date 18.03.2015 “Per plotesimin e vendeve te lira ne kategorine e ulet dhe te mesme drejtuese”, Njesia Pergjegjese prane Keshillit te Qarkut Diber njofton se ne perfundim te procedures se konkurimit per ngritje ne detyre ne kategorine e ulet drejtuese per pozicionin :

 

“Pergjegjes i Sektorit te Projekteve dhe Urbanistikes”

 

U shpall fitues :

 

  1. Dashuri Leka