Këshilli i Lartë i Prokurorisë, Shpallje fituesi

Në zbatim të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, dhe të Kreut II, të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 242, datë 18.03.2015, “ Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, të ndryshuar, Njësia përgjegjëse e burimeve njerëzore dhe e trajnimeve, pranë Këshillit të Lartë të Prokurorisë, në përfundim të verifikimit përfundimtar të procedurës së konkurrimit për lëvizje paralele në kategorinë e nivelit të mesëm drejtues, ju njofton se për pozicionin:

 

Ø Këshilltar Ligjor, në Njësinë e Mbështetjes së Komisioneve, në Këshillin e Lartë të Prokurorisë, kategoria II-1.

 

 

Lista e kandidatëve të cilët kanë grumbulluar mbi 70 pikë është si më poshtë:

 

 

Nuk ka kandidatë fitues.

Në zbatim të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, dhe të Kreut II, të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 242, datë 18.03.2015, “ Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, të ndryshuar, Njësia përgjegjëse e burimeve njerëzore dhe e trajnimeve, pranë Këshillit të Lartë të Prokurorisë, në përfundim të verifikimit përfundimtar të procedurës së konkurrimit për lëvizje paralele në kategorinë e nivelit të ulët drejtues, ju njofton se për pozicionin:

 

Ø Shef Sektori, në Sektorin e TIK, Digjitalizimit dhe Statistikës, Drejtoria e Shërbimeve të Përgjithshme, në Këshillin e Lartë të Prokurorisë, kategoria III-1.

 

 

Lista e kandidatëve të cilët kanë grumbulluar mbi 70 pikë është si më poshtë:

 

 

Nuk ka kandidatë fitues.