KËSHILLI I LARTË I PROKURORISË, SHPALLJE FITUESI

Në zbatim të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, dhe të Kreut III, të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 242, datë 18.03.2015, “ Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, të ndryshuar, Këshilli i Lartë të Prokurorisë, në përfundim të procedurës së konkurrimit për kategorinë e nivelit të mesëm drejtues, ju njofton se për pozicionin:

 

Drejtor, në Drejtorinë Ekonomike dhe Burimeve Njerëzore, në Këshillin e Lartë të Prokurorisë, kategoria e pagës II-1, lista e kandidatëve të cilët kanë grumbulluar mbi 70 pikë është si më poshtë:

 

· Drita Nosi