KËSHILLI I LARTË I PROKURORISË, REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Në zbatim të nenit 22, të ligjit Nr.152/2013 “Për Nëpunësin Civil” i ndryshuar, si dhe në pikat 2, 3 dhe 4, të Kreut IV, të Vendimit Nr.243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, “Për pranim, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, të ndryshuar, njësia përgjegjëse e burimeve njerëzore dhe i trajnimeve, pranë Këshillit të Lartë të Prokurorisë, në përfundim të verifikimit paraprak të dokumentacionit të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve për pranim në shërbimin civil dhe kërkesave të veçanta të shpallura për konkurrim, për procedurën në kategorinë e nivelit ekzekutiv, ju njofton se, për pozicionin;

  • Specialist i Burimeve Njerëzore, në Sektorin e Burimeve Njerëzore dhe i Trajnimeve, Drejtoria Ekonomike dhe e Burimeve Njerëzore, në Këshillin e Lartë të Prokurorisë, kategoria e pagës IV-1

Janë kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit kandidatët si më poshtë;

Zonja Entela Lleshi

Zonja Erjola Përlesi

Zoti Eugen Joca

Zonja Iden Nimet Rustemaj

 

  • Specialist IT në Sektorin e TIK, Digjitalizimit dhe Statistikës, Drejtoria e Shërbimeve të Përgjithshme, në Këshillin e Lartë të Prokurorisë, kategoria e pagës IV-1;

Janë kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit kandidatët si më poshtë:

Nuk ka kandidate të kualifikuar