Këshilli i Lartë i Prokurorisë, Rezultatet e verifikimit paraprak

Në zbatim të nenit 21, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, dhe të Kreut II dhe III, të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 242, datë 18.03.2015, “ Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, të ndryshuar, Njësia përgjegjëse e burimeve njerëzore dhe e trajnimeve, pranë Këshillit të Lartë të Prokurorisë, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim, për procedurën në kategorinë e nivelit të ulët dhe të mesme drejtuese, ju njofton se, për pozicionin:

 

· Këshilltar Ligjor, në Njësinë e Mbështetjes së Komisioneve, në Këshillin e Lartë të Prokurorisë, kategoria e pagës II-1;

 

Lista paraprake e kandidatëve të kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurimit është si më poshtë vijon:

 

 

– Oltijon Musaj

– Xhensjana Vathi

Në zbatim të nenit 21, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, dhe të Kreut II dhe III, të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 242, datë 18.03.2015, “ Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, të ndryshuar, Njësia përgjegjëse e burimeve njerëzore dhe e trajnimeve, pranë Këshillit të Lartë të Prokurorisë, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim, për procedurën në kategorinë e nivelit të ulët dhe të mesme drejtuese, ju njofton se, për pozicionin:

 

· Shef Sektori në Sektorin e TIK, Digjitalizimit dhe Statistikës, në Drejtorinë e Shërbimeve të Përgjithshme në Këshillin e Lartë të Prokurorisë, kategoria e pagës III-1;

 

Lista paraprake e kandidatëve të kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurimit është si më poshtë vijon:

 

1. Zoti Renato Demiraj

2. Zonja Vilma Xheladini