Këshilli i Lartë i Prokurorisë, Rezultatet e verifikimit paraprak

Në zbatim të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, në pikat 2,3 dhe 4, të  Kreut IV, të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr.243, datë 18.03.2015 Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, të ndryshuar Njësia përgjegjëse e burimeve njerëzore dhe e trajnimeve, pranë Këshillit të Lartë të Prokurorisë, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të pranimit në shërbimin civil dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim, për procedurën në kategorinë e nivelit ekzekutive, ju njofton se, për pozicionin:

 

  • Specialist Protokolli, në Sektorin e Shërbimeve për Protokollin dhe Arkivën, në Drejtorinë e Shërbimeve të Përgjithshme, në Këshillin e Lartë të Prokurorisë, kategoria e pagës IV-1;

 

Lista paraprake e kandidatëve të kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurimit është si më poshtë vijon:

 

  1. Zoti Ertjon Leka
  2. Zoti Esmir Rringaj
  3. Zoti Fabion Bardhi
  4. Zonja Kamila Xhuveli
  5. Zoti Megliano Ali