Këshilli i Lartë i Prokurorisë, Rezultatet e verifikimit

Në zbatim të nenit 25, të ligjit Nr.152/2013 “Për Nëpunësin Civil” i ndryshuar, si dhe në pikat 7, 8 dhe 9, të Kreut VII, të Vendimit Nr.243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, “Për pranim, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, të ndryshuar, njësia përgjegjëse e burimeve njerëzore dhe i trajnimeve, pranë Këshillit të Lartë të Prokurorisë, në përfundim të procedurës për lëvizje paralele, në kategorinë e nivelit ekzekutiv, ju njofton se, për pozicionin;

 

• Specialist Prokurimesh – Sektori i Shërbimeve Mbështetëse, Drejtoria e Shërbimeve të Përgjithshme, në Këshillin e Lartë të Prokurorisë, kategoria e pagës IV-1;

 

 

Nuk ka kandidatë të kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurimit