Këshilli i Lartë i Prokurorisë, Rezultatet e verifikimit

Në zbatim të nenit 21, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, dhe të Kreut II dhe III, të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 242, datë 18.03.2015, “ Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, të ndryshuar, Njësia përgjegjëse e burimeve njerëzore dhe e trajnimeve, pranë Këshillit të Lartë të Prokurorisë, në përfundim të verifikimit përfundimtar të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim, për procedurën në kategorinë e nivelit ekzekutive, ju njofton se, për pozicionin:

 

• Shef Sektori në Sektorin e Burimeve Njerëzore dhe Trajnimeve, në Drejtorinë Ekonomike dhe të Burimeve Njerëzore në Këshillin e Lartë të Prokurorisë, kategoria e pagës III-1;

 

 

Nuk ka kandidatë të kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurimit.

Në zbatim të nenit 21, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, dhe të Kreut II dhe III, të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 242, datë 18.03.2015, “ Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, të ndryshuar, Njësia përgjegjëse e burimeve njerëzore dhe e trajnimeve, pranë Këshillit të Lartë të Prokurorisë, në përfundim të verifikimit përfundimtar të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim, për procedurën në kategorinë e nivelit ekzekutive, ju njofton se, për pozicionin:

 

· Shef Sektori në Sektorin Ekonomik, në Drejtorinë Ekonomike dhe të Burimeve Njerëzore në Këshillin e Lartë të Prokurorisë, kategoria e pagës III-1.

 

 

 

Nuk ka kandidatë të kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurimit.