KËSHILLI I LARTË I PROKURORISË, PLANI VJETOR TË PRANIMIT NË SHËRBIMIN CIVIL

Bazuar në nenin 18, të ligjit Nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, të Vendimit Nr.108, datë 26.2.2014 të Këshillit të Ministrave ““Për planin vjetor të pranimit në shërbimin civil”, dhe Vendimit Nr. 73, datë 24.04.2023, “Për miratimin e strukturës organizative të administratës së Këshillit të Lartë të Prokurorisë”,

 

V E N D O S I:

 

1. Miratimin e planit vjetor të pranimit në shërbimin civil për vitin 2024 si më poshtë:

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR Miratimi i planit vjetor te rekrutimit viti 2024