Këshilli i Lartë Gjyqësor Verifikimi paraprak

Në zbatim të nenit 26 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 22, të Kreut II, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Njësia Përgjegjëse e Burimeve Njerëzore pranë Këshillit të Lartë Gjyqësor, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të përgjithshme dhe kërkesave të posaçme të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin:

  • Shef i Sektorit të Oponencës Juridike dhe Përafrimit të Legjislacionit, Drejtoria e Shërbimeve Juridike, Departamenti i Shërbimeve Juridike dhe Marrëdhënieve me Jashtë (Kategoria III-a, Niveli i Ulët Drejtues),

 

Kandidatët e kualifikuar, për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit, janë:

  1. Aurora Ndreu
  2. Enina Kotoni
  3. Helsi Dardeli

Testimi me shkrim do të zhvillohet në datën 13.10.2020, ora 10:00, në Këshillin e Lartë Gjyqësor.

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 13.10.2020, ora 13:00, në Këshillin e Lartë Gjyqësor.