Këshilli i Lartë Gjyqësor Verifikim paraprak

Në zbatim të nenit 26 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 13, të Kreut II, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Njësia Përgjegjëse e Burimeve Njerëzore pranë Këshillit të Lartë Gjyqësor, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesave të posaçme të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin:

  • Shef i Sektorit të Administrimit të Prokurimeve, Drejtoria e Shërbimeve Administrative, Departamenti i Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Administrative (Kategoria III-a, Niveli i Ulët Drejtues)

 

Kandidatët e kualifikuar për të vazhduar në fazën e dytë të konkurrimit janë:

  • Etrita Petriti
  • Sofia Karemani

 

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datën 19.10.2020 ora 10.00 në Këshillin e Lartë Gjyqësor.