KËSHILLI I LARTË GJYQËSOR – VENDE TE LIRA PUNE

Bazuar në ligjin nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar neni 26, pika 1 dhe pika 4 dhe VKM nr. 242, datë 18.3.2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese” i ndryshuar, Këshilli i Lartë Gjyqësor, njofton shpalljen e konkurrimit për vend të lirë pune, nëpërmjet procedurës së lëvizjes paralele, të ngritjes në detyrë, për kategorinë niveli i ulët drejtues  (të dy procedurat zhvillohen në të njëjtën kohë), si më poshtë:

 

  • 1 (një) vend, në pozicionin Shef i Sektorit të Burimeve Njerëzore & Trajnimeve për Administratën (Kategoria III-a, Niveli i Ulët Drejtues), pranë Këshillit të Lartë Gjyqësor

Afati për dorëzimin e dokumenteve

LEVIZJEN PARALELE:                  21.10. 2019

NGRITJEN NË DETYRË:                24.10.2019

 

Për më tepër klikoni në linkun bashkëngjitur  : SHPALLJE per pozicionin shef i sektorit te burimeve njerezore dhe trajnimit te administrates

 

  • 1 (një) pozicion – Specialist në Sektorin e Standardeve & Infrastrukturës së IT, (Kategoria III-b, Niveli Ekzekutiv).
  • 1 (një) pozicion – Specialist në Sektorin e Administrimit Gjyqësor & Standardeve, (Kategoria III-b, Niveli Ekzekutiv).

Afati për dorëzimin e dokumenteve

LËVIZJE PARALELE:                                             21 tetor 2019

PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL:                         24 tetor 2019

Për më tepër klikoni në linkun bashkëngjitur : SHPALLJE per pozicionin specialist