Këshilli i Lartë Gjyqësor, Vend i lire pune

Në zbatim të ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, VKM nr. 243, datë 18.3.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, i ndryshuar, Kreu VII, pika 22, në përfundim të konkurrimit të hapur sipas procedurës së lëvizjes paralele, për 1 (një) vend, në pozicionin Specialist i Marrëdhënieve me Publikun, me Jashtë dhe Botimet (kategoria ekzekutive, IV-1), në Drejtorinë e Marrëdhënieve me Publikun, me Jashtë dhe Botimet, në Departamentin e Shërbimeve Juridike dhe Marrëdhënieve me Jashtë, pranë Këshillit të Lartë Gjyqësor, ju dërgojmë për publikim, listën fituese si më poshtë:

 

1. Aleksia Konstandina Ndreu 72.67 pikë,