Këshilli i Lartë Gjyqësor, Vend i lire pune

Bazuar në ligjin nr. 152/2013 ”Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, neni 26 dhe VKM nr. 242, datë 18.3.2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, i ndryshuar, kreu II dhe kreu III, dërgojmë për shpallje, njoftimin e konkurimit për vend të lirë pune në shërbimin civil, nëpërmjet procedurës së lëvizjes paralele, të ngritjes në detyrë dhe pranimit nga jashtë shërbimit civil, për kategorinë e mesme drejtuese, për:

– 1 (një) vend, në pozicionin Drejtor i Drejtorisë së Auditimit të Brendshëm, (Kategoria e Mesme Drejtuese, II-1), pranë Këshillit të Lartë Gjyqësor.

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR

2. Njoftim per shpallje, Drejtor i Drejtorise se Auditimit te Brendshem 07.02.2024