Këshilli i Lartë Gjyqësor, Vend i lire pune

Bazuar në ligjin nr. 152/2013 ”Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, neni 26, VKM nr. 242, datë 18.03.2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, i ndryshuar, kreu II dhe kreu III, Këshilli i Lartë Gjyqësor, njofton shpalljen e konkurimit për vend të lirë pune në shërbimin civil, nëpërmjet procedurës së lëvizjes paralele dhe ngritjes në detyrë, për kategorinë e ulët drejtuese (të dy procedurat zhvillohen në të njëjtën kohë), si më poshtë:

– 1 (një) vend, në pozicionin Shef i Sektorit të Menaxhimit të Sistemeve dhe Suportit të Gjykatave (Kategoria e Ulët Drejtuese, III-1), në Drejtorinë IT dhe Menaxhimit të Çështjeve, në Departamentin e Administrimit të Gjykatave dhe Teknologjisë së Informacionit, pranë Këshillit të Lartë Gjyqësor.

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR

2. Njoftim per shpallje, Shef Sektori i Menaxhimit të Sistemeve dhe Suportit të Gjykatave 30.01.2024