KËSHILLI I LARTË GJYQËSOR, VEND I LIRE PUNE

Bazuar në ligjin nr. 152/2013 ”Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, neni 26 dhe VKM nr. 242, datë 18.3.2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, i ndryshuar, kreu II dhe kreu III, dërgojmë për shpallje, njoftimin e konkurimit për vend të lirë pune në shërbimin civil, nëpërmjet procedurës së lëvizjes paralele, të ngritjes në detyrë dhe pranimit nga jashtë shërbimit civil, për kategorinë e ulët drejtuese, për:

– 1 (një) vend, në pozicionin Shef i Sektorit të Administrimit Gjyqësor dhe Standardeve, Drejtoria e Organizimit të Gjykatave dhe Standardeve, Departamenti i Administrimit të Gjykatave dhe Teknologjisë së Informacionit, (Kategoria e Ulët Drejtuese, III-a), pranë Këshillit të Lartë Gjyqësor.

 

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR

 

2. Shpallje, Shef sektori adm gjyqesor dhe standarteve 20.02.2023