KËSHILLI I LARTË GJYQËSOR, VEND I LIRE PUNE

Bazuar në ligjin nr. 152/2013 ”Për nëpunësin civil” i ndryshuar neni 26, VKM nr. 242, datë 18.3.2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese” i ndryshuar, kreu II dhe kreu III, Këshilli i Lartë Gjyqësor, njofton shpalljen e konkurimit për vend të lirë pune në shërbimin civil, nëpërmjet procedurës së lëvizjes paralele, të ngritjes në detyrë dhe të pranimit nga jashtë shërbimit civil, për kategorinë e mesëm drejtuese (të tre procedurat zhvillohen në të njëjtën kohë), si më poshtë:

-1 (një) vend, në pozicionin Këshilltar Ekonomik, në Njësinë Mbështetëse të Komisioneve të Përhershme (Kategoria e Mesme Drejtuese, II-b), pranë Këshillit të Lartë Gjyqësor.

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR 2. Njoftim per shpallje keshilltar ekonomik 07.07.2022