Këshilli i Lartë Gjyqësor Shpallje fituesi

Në zbatim të nenit 26 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar; Kreut II pika 28, 31 të VKM nr. 242, datë 18.03.2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, i ndryshuar; dhe në përfundim të konkurrimit për vend të lirë pune, nëpërmjet procedurës së lëvizjes paralele, për kategorinë niveli i ulët drejtues ju njoftojmë se për:

 

  • 1 (një) vend, në pozicionin Shef i Sektorit të Administrimit të Prokurimeve, Drejtoria e Shërbimeve Administrative, Departamenti i Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Administrative (Kategoria III-a, Niveli i Ulët Drejtues), pranë Këshillit të Lartë Gjyqësor

 

Kandidati fitues për pozicionin Shef i Sektorit të Administrimit të Prokurimeve është:

 

  1. Etrita Petriti 72.60 pikë