ISKK – SHPALLJE FITUESI

Instituti i Studimit të Krimeve dhe Pasojave të Komunizmit njofton se Komiteti i Përhershëm i Pranimit, në përfundim të procedurave të ndjekura për përzgjedhjen e kandidatëve fitues përkatësisht;

I. Për 1 (një) vend në pozicionin e specialist/juristit ne Sektorin e Financës, Buxhetit dhe Shërbimeve Mbështetëse në ISKK.

– Lloji i diplomës “Shkenca Juridike”, niveli minimal i diplomës “Bachelor”

Duke u bazuar në dokumentacionin e konkurrimit bazuar në Ligjin nr. 152/2013 “Për Nëpunësin Civil” i ndryshuar, në VKM nr. 243 datë 18.03.2015,“Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive“, si dhe në Ligjin nr. 10242, datë 25.02.2010 “Për Institutin e Studimit të Krimeve dhe Pasojave të Komunizmit në Shqipëri ”;

VENDOSI:

II. Për 1 (një) vend në pozicionin e specialist/juristit ne Sektorin e Financës, Buxhetit dhe Shërbimeve Mbështetëse në ISKK.

– Lloji i diplomës “Shkenca Juridike”, niveli minimal i diplomës “Bachelor”,të shpallë fitues;

1. Fedra Sata