Instituti Statistikave VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të Ligjit nr.152/2013, “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe VKM-së nr. 243, datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e proves dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, njoftojme  shpalljen vendeve vakante si me poshte:

  1. Kodi 97 –  Specialist – Sektori i Statistikave Afatshkurtra, Drejtoria e Statistikave Ekonomike, Instituti Statistikave – Kategoria: III-b
  2. Kodi 98 – Specialist – Sektori i Planifikimit dhe Monitorimit te Mbledhjes se te Dhenave, Drejtoria e Statistikave Rajonale dhe Gjeoinformacionit, Instituti Statistikave – Kategoria: III-b
  3. Kodi 99 – Specialist – Sektori i Regjistrit Statistikor te Ndermarrjeve, Drejtoria e Statistikave Ekonomike, Instituti Statistikave – Kategoria: III-b
  4. Kodi 100 – Specialist – Sektori Marredhenieve me Publikun, Drejtoria e Komunikimit dhe Publikimeve, , Instituti Statistikave – Kategoria: III-b

Aplikimet per vendet vakante te siperpermendura ne faqen e web te INSTAT jane bere sipas procedures online ne faqen: http://rekrutime.instat.gov.al//.

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR Kerkese_per_shpallje_vendesh_vakante