Instituti i Studimeve te Krimeve dhe Pasojave te Komunizmit, Vende te lira pune

Në zbatim të nenit 25 dhe 26 të ligjit nr. 152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 243, datë 18.03.2015 “Për pranimin,levizjen paralele,periudhën e proves dhe emërimin në kategorinë ekzekutive’’ i ndryshuar, dhe “Planit Vjetor të Rekrutimeve’’ Njësia Përgjegjëse e të Institutit të Studimeve për Krimet dhe Pasojat Komunizmit, shpall Procedurën e lëvizjes paralele, dhe pranim nga jashtë shërbimit civil për pozicionin:

  • “Specialist-Koordinator i Edukimit 1 (një), kategoria e pagës IV-I , në Sektorin e Edukimit dhe Informimit Publik, në Drejtorinë e Studimeve, pranë ISKK-së.
  • “Specialist-Studiues në Sektorin e Kerkimit Shkencor 1 (një) , kategoria e pagës IV-I , në Sektorin e në Sektorin e Kerkimit Shkencor, në Drejtorinë e Studimeve, pranë ISKK-së.

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR

Rishpallje spec-kordinator

Rishpallje spec-studues 2024