Instituti i Studimeve te Krimeve dhe Pasojave te Komunizmit, Vend i lire pune

Në zbatim ligjit nr. 152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, Kreu IV dhe V “Pranimi në Shërbimin Civil” dhe “Lëvizja paralele dhe ngritja në detyrë”, Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 242, datë 18.03.2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese” i ndryshuar, si dhe Planit Vjetor të Rekrutimeve 2024, Institutit të Studimit të Krimeve dhe Pasojave të Komunizmit, shpall Procedurën e lëvizjes paralele dhe/ose ngritjes në detyrë dhe/ose pranim nga shërbimi civil për pozicionin:

Ø 1 ( një ) – “Drejtor i Drejtorisë së Studimeve”, në ISKK,  Kategoria e pagës II-I.

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR Shpallje Drejtoria e Studimeve