Instituti i Studimeve te Krimeve dhe Pasojave te Komunizmit, Shpallje Fituesi

Instituti i Studimit të Krimeve dhe Pasojave të Komunizmit njofton se Komisioni i Brendshëm i Pranimit, në përfundim të procedurave të ndjekura për përzgjedhjen e kandidatëve fitues përkatësisht;

  •  Për 1 (një) vend në pozicionin Specialist –Studiues , kategoria e pagës IV-I ,në Sektorin e Kerkimit Shkencor, në Drejtorinë e Studimeve, pranë ISKK-së.

Bazuar në Ligjin nr. 152/2013 “Për Nëpunësin Civil” i ndryshuar, si dhe pikes 22 të Kreut VII, të VKM nr. 243 datë 18.03.2015,“Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive“, si dhe në Ligjin nr. 10242, datë 25.02.2010 “Për Institutin e Studimit të Krimeve dhe Pasojave të Komunizmit në Shqipëri “, dhe rezultatit përfundimtar të kandidatve:

VENDOSI:

Se në përfundim të procedurës për lëvizje paralele, të shpallë fitues kandidatin :

1. Damiano Aliaj