Instituti i Studimeve te Krimeve dhe Pasojave te Komunizmit, Rezultatet e verifikimit paraprak

Njësia e Burimeve Njerëzore, bazuar në nenin 22 të Ligjit 152/2013, “Për Nëpunësin Civil“ si dhe në VKM nr. 243 datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive“, i ndryshuar, ka zhvilluar verifikimin paraprak për pranim në shërbimin civil  të kandidatëve për pozicionet vakant në ISKK të përcaktuar  në Urdhrin e Brendshëm të Drejtorit Ekzekutiv të ISKK   Nr.17. datë  31.01.2024  për:

  Specialist-Koordinator i Edukimit 1 (një), kategoria e pagës IV-I , në Sektorin e Edukimit dhe Informimit Publik, në Drejtorinë e Studimeve, pranë   ISKK-së.

 Kandidatët e kualifikuar për të vazhduar  konkurimin janë si më poshtë:

  1. Darina Minga
  2. Dorina Daiu

Testimi me shkrim do të zhvillohet në datën 06.03.2024 ora 10:00 , kandidatët të cilët kanë grumbulluar  në vlerësimin me shkrim më shumë se gjysmën e pikëve do të kalojnë në intervistën e strukturuar me gojë, e cila do të zhvillohet po në të njëjtën datë , ora 13:00  , në ambientet e Institutit të Studimeve për Krimet dhe Pasojat e Komunizmit në adresën Rruga e Saraçve, te Selvia, Tirane.

Ankesat për rezultatet e verifikimit paraprak të bëhen brenda 5 ditëve pranë Drejtorisë së Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse të ISKK ose në adresën elektronike info@iskk.gov.al.