Instituti i Studimeve te Krimeve dhe Pasojave te Komunizmit, Rezultatet e verifikimit paraprak

Njësia e Burimeve Njerëzore, bazuar në nenin 22 të Ligjit 152/2013, “Për Nëpunësin Civil“ si dhe në VKM nr. 243 datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive“, ka zhvilluar verifikimin paraprak të kandidatëve për pozicionet vakant në ISKK të përcaktuar në Urdhrin e Brendshëm të Drejtorit Ekzekutiv të ISKK me Nr. 16, datë 31.01.2024 për:

 

1- Specialist-Studiues në Sektorin e Kerkimit Shkencor 1(një) , kategoria e pagës IV-I , në Sektorin e në Sektorin e Kerkimit Shkencor, në Drejtorinë e Studimeve, pranë ISKK-së.

Kategoria e pagës IV-I.

 

Kandidatët e kualifikuar për të vazhduar konkurimin për lëvizjen paralele janë si më poshtë:

1. Damiano Aliaj

 

Intervista me gojë do të zhvillohet në datën 21.02.2024 ora 12:00, , në ambientet e Institutit të Studimeve për Krimet dhe Pasojat e Komunizmit në adresën: Rruga e Saraçve , te Selvia” (Pallati përballë supermarket Spar, Kati 2) , Tiranë.

Ankesat për rezultatet e verifikimit paraprak bëhen brenda 3 ditëve pranë Njësisë së Burimeve Njerëzore në ISKK në adresën elektronike info@iskk.gov.al.