INSTITUTI I STUDIMEVE PËR KRIMET DHE PASOJAT E KOMUNIZMIT – VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të Nenit 22 dhe të Nenit 25, të Ligjit 152/2013 “Për Nëpunësin Civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut II, IV dhe VII, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Instituti i Studimit të Krimeve dhe Pasojave të Komunizmit në Shqiperi shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe të pranimit në shërbimin civil për pozicionin/et:

  1. Spesialist /jurist,

Në Institutin e Studimeve te krimeve dhe Pasojave te Komunizmit Tiranë– kategoria: IV-a.

– Lloji i diplomës “Shkenca Juridike”, niveli minimal i diplomës “Bachelor”

Për më tepër klikoni në linkun bashkëngjitur : SHPALLJE-PER-VEND-TE-LIRE-PUNE-Jurist