INSTITUTI I STUDIMEVE PËR KRIMET DHE PASOJAT E KOMUNIZMIT, VEND I LIRE PUNE

Në Zbatim të ligjit nr. 10242 datë 25.02.2010 “Për krijimin e ISKK” si dhe në zbatim të Vendimit të Këshillit të Ministrave, nr.243, datë 18.03.2015 ”Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, i ndryshuar, ju parashtrojmë kërkesën për shpalljen në site tuaj si dhe në stendat e informimit të verifikimit paraprak për pranimin në shërbimin civil për pozicionin e mëposhtëm:

  •  Specialist-Koordinator i Edukimit 1 (një), kategoria e pagës IV-I , në Sektorin e Edukimit dhe Informimit Publik, në Drejtorinë e Studimeve, pranë ISKK-së

PER ME TPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR: Kerkes shpallje verifikimi paraprak spec kordinator 2024