INSTITUTI I STUDIMEVE PËR KRIMET DHE PASOJAT E KOMUNIZMIT, SHPALLJE FITUESI

Instituti i Studimit të Krimeve dhe Pasojave të Komunizmit njofton se Komiteti i Përhershëm i Pranimit, në përfundim të procedurave të ndjekura për përzgjedhjen e kandidatëve fitues përkatësisht;

  •  Drejtor i Drejtorisë së Studimeve

Duke u bazuar në dokumentacionin e vlersimit përfundimtar, bazuar në Ligjin nr. 152/2013 “Për Nëpunësin Civil”, i ndryshuar, si dhe pikes 22 të Kreut VII, VKM nr. 242, datë 18.03.2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese” i ndryshuar dhe të VKM nr. 243 datë 18.03.2015, Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive, si dhe në Ligjin nr. 10242, datë 25.02.2010 “Për Institutin e Studimit të Krimeve dhe Pasojave të Komunizmit në Shqipëri “.

VENDOSI: Se në përfundim të procedurës së pranimit në shërbimin civil, kandidati fitues është: Agim Baçi