INSTITUTI I STATISTIKAVE VERIFIKIM PARAPRAK

Në zbatim të Ligjit nr.152/2013, “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe VKM-së nr.243 datë 18.03.2015, “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, lutem publikimin e listes se rezultateve paraprake  per pranim ne sherbim civil – ne faqen tuaj per pozicionet si me poshte:

  1. Kodi 85 –  Specialist – Sektori i Statistikave te Popullsise, Drejtoria e Statistikave Sociale,
  2. Kodi 87 – Sektori i Llogarive Kombetare 3-mujore, Drejtoria e Statistikave te Sektorit Real
  3. Kodi 88 – Specialist – Sektori Llogarive Kombëtare të Administratës Publike Qëndrore dhe Rajonale, Drejtoria e Llogarive Kombetare
  4. PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR Kerkese_per_publikim_te_listes_se_rezultateve_paraprake_pranim_shebrim_civil

Lista bashkelidhur ne faqen e web te INSTAT eshte bere sipas procedures online ne faqen: http://rekrutime.instat.gov.al//.