INSTITUTI I STATISTIKAVE Verifikim Paraprak

Në zbatim të nenit 26 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 13, të Kreut II, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit tëMinistrave, Instituti i Statistikave, në përfundim të verikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të ngritjes në detyrë dhe kërkesave të posaçme
të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin:

1. Pergjegjes – Sektori i Statistikave te Blegtorise dhe Peshkimit, Drejtoria e Bujqesise dhe Mjedisit, Drejtoria e Pergjithshme e Prodhimit Statistikor,Instituti Statistikave – Kategoria: III-a

Kandidati/kandidatët i/e kualikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit është/janë:

1. Rustem Ndroqi

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 02/10/2020 Ora 10:00, prane ambienteve te Institutin e Statistikave

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 02/10/2020 Ora 12:00, prane ambienteve te Institutin e Statistikave