INSTITUTI I STATISTIKAVE – VENDE TE LIRA PUNE

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

Lloji i diplomës “Shkenca Ekonomike / Shkenca Natyrore / Shkenca Sociale / Shkenca Bujqesore “. Niveli minimal i diplomës “Master shkencor”

Në zbatim të Nenit 22 dhe të Nenit 25, të Ligjit 152/2013 “Për Nëpunësin Civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut II, IV dhe VII, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Instituti i Statistikave shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe të pranimit në shërbimin civil për kategorinë ekzekutive, për grupin e pozicioneve:

  • Pergjegjes – Zyra Rajonale Statistikore Durres, Drejtoria e Statistikave Rajonale dhe Gjeoinformacionit, Drejtoria e Pergjithshme e Teknologjise se Informacionit dhe Mbledhjes se te Dhenave, Instituti Statistikave – Kategoria: III-b

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur :

  1. Kodi 74_Pergjegjes Zyra Rajonale Statistikore Durres

 

  • Specialist – Sektori i Statistikave te Popullesise, Drejtoria e Statistikave Sociale, Drejtoria e Pergjithshme e Prodhimit Statistikor, Instituti Statistikave – Kategoria: III-b

Lloji i diplomës “Shkenca Ekonomike “. Niveli minimal i diplomës “Master profesional”

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur :

  1. Kodi 75_Specialist Sektori Statistikave te Popullsise

 

  • Specialist – Sektori i Koordinimit dhe Planikimit Strategjik (PSZ), Drejtoria e Koordinimit dhe Ceshtjeve Ligjore, Drejtoria e Pergjithshme e Sherbimeve Mbeshtetese dhe Koordinimit, Instituti Statistikave – Kategoria: III-b

Lloji i diplomës “Shkenca Ekzakte / Shkenca Shoqërore “. Niveli minimal i diplomës “Master profesional”

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur :

  1. Kodi 76_Specialist ne Sektorin e Koordinimit dhe Planifikimit Strategjik (PSZ)