INSTITUTI I STATISTIKAVE, VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të nenit 22 dhe 25, të ligjit nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, të ndryshuar, si dhe të
kreut II, IV dhe VII, të Vendimit nr. 243, datë 18.3.2015, të Këshillit të Ministrave, “Për pranimin,
lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, të ndryshuar,
Instituti i Statistikave shpall proçedurat e lëvizjes paralele dhe të pranimit në shërbimin civil për
kategorinë ekzekutive, pozicionin:

 •  Specialist në Sektorin e Gjeoinformacionit dhe Regjistrit Statistikor te Ndertesave dhe
  Banesave, në Drejtorinë e Statistikave Rajonale dhe Gjeoinformacionit, në Drejtorinë e
  Përgjithshme të Teknologjise se Informacionit dhe Mbledhjes se te Dhenave – klasa
  pagës IV-1.

 

Në zbatim të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut II dhe
III, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Instituti i Statistikave shpall
proçedurat e lëvizjes paralele dhe të ngritjes në detyrë për pozicionin:

 • Drejtor në Drejtorinë e Statistikave Sociale, Klasa II-1

 

Në zbatim të nenit 22 dhe 25, të ligjit nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, të ndryshuar, si
dhe të kreut II, IV dhe VII, të Vendimit nr. 243, datë 18.3.2015, të Këshillit të Ministrave,
“Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”,
të ndryshuar, Instituti i Statistikave shpall proçedurat e lëvizjes paralele dhe të pranimit në
shërbimin civil për kategorinë ekzekutive, pozicionin:

 • Specialist në Sektorin e Zhvillimit të Programeve Kompiuterike, në Drejtorinë e
  Teknologjisë së Informacionit, në Drejtorinë e Përgjithshme të Teknologjisë së
  Informacionit dhe Mbledhjes së të Dhënave – klasa pagës IV-1.

 

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR: Kerkese per shpallje te pozicioneve vakante pjese e sherbimit civil