INSTITUTI I STATISTIKAVE, VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të nenit 22 dhe 25, të ligjit nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, të ndryshuar, si dhe
të kreut II, IV dhe VII, të Vendimit nr. 243, datë 18.3.2015, të Këshillit të Ministrave, “Për
pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, të
ndryshuar, Instituti i Statistikave shpall proçedurat e lëvizjes paralele dhe të pranimit në
shërbimin civil për kategorinë ekzekutive, për pozicionin:

 • Përgjegjës, në Zyrën Rajonale Statistikore Tiranë, në Drejtorinë e Statistikave Rajonale
  dhe Gjeoinformacionit, në Drejtorinë e Përgjithshme të Teknologjisë së Informacionit
  dhe Mbledhjes së të Dhënave, klasa IV-1.
 • Specialist në Sektorin e Zhvillimit të Statistikave Sociale, në Drejtorinë e Statistikave
  Sociale, në Drejtorinë e Përgjithshme të Prodhimit Statistikor – klasa pagës IV-1
 • Specialist në Zyrën Rajonale Statistikore Fier (Lushnje), në Drejtorinë e Statistikave
  Rajonale dhe Gjeoinformacionit, në Drejtorinë e Përgjithshme të Teknologjise se
  Informacionit dhe Mbledhjes se te Dhenave – klasa pagës IV-3
 • Specialist në Sektorin e Gjeoinformacionit dhe Regjistrit Statistikor te Ndertesave dhe
  Banesave, në Drejtorinë e Statistikave Rajonale dhe Gjeoinformacionit, në Drejtorinë e
  Përgjithshme të Teknologjise se Informacionit dhe Mbledhjes se te Dhenave – klasa
  pagës IV-1

 

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR: Kerkekese per publikim vend vakante 30.04.2024