INSTITUTI I STATISTIKAVE, VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të nenit 22 dhe 25, të ligjit nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, të ndryshuar, si
dhe të kreut II, IV dhe VII, të Vendimit nr. 243, datë 18.3.2015, të Këshillit të Ministrave,
“Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”,
të ndryshuar, Instituti i Statistikave shpall proçedurat e lëvizjes paralele dhe të pranimit në
shërbimin civil për kategorinë ekzekutive, pozicionin:

 •  Specialist në Sektorin e Cilësisë dhe Metadatave, në Drejtorinë e Teknologjisë së
  Informacionit, në Drejtorinë e Përgjithshme të Teknologjisë së Informacionit dhe
  Mbledhjes së të Dhënave – klasa pagës IV-1
 • Specialist në Sektorin e Zhvillimit të Programeve Kompiuterike, në Drejtorinë e
  Teknologjisë së Informacionit, në Drejtorinë e Përgjithshme të Teknologjisë së
  Informacionit dhe Mbledhjes së të Dhënave – klasa pagës IV-1
 • Specialist Arkivist, në Sektorin e Shërbimeve, në Drejtorinë e Burimeve Njerëzore,
  Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse, klasa IV-2.

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR: specialist-arkivist specialist-ne-sektorin-e-zhvillimit-te-programeve-kompjuterike specialist-ne-sektorin-e-cilesise-dhe-metadatave