INSTITUTI I STATISTIKAVE, VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut II dhe
III, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Instituti i Statistikave shpall
proçedurat e lëvizjes paralele dhe të ngritjes në detyrë për pozicionin:

  • Drejtor, Drejtoria e Statistikave të Bujqësisë dhe Mjedisit, Klasa II-1
  • Drejtor në Drejtorinë e Burimeve Njerëzore, Financës dhe Shërbimeve
    Mbështetëse, Klasa II-1
  • Drejtor në Drejtorinë e Statistikave Sociale, Klasa II-1
  • Përgjegjës në Sektorin e Statistikave të Kërkim-Zhvillimit, Inovacionit, Teknologjisë së
    Informacionit dhe Transportit, klasa e pagës III-1.

 

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR: Kerkese per publikim vendesh vakante (1)