INSTITUTI I STATISTIKAVE, VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të Ligjit nr.152/2013, “Për nëpunësin civil” i ndryshuar dhe VKM-së Nr. 243 datë 18.03.2015, “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” lutem shpalljen ne faqen tuaj te web te listave te pozicioneve vakante si me poshte:

 

1.      Kodi 177_Specialist, Sektori i Llogarive Ekonomike ne Bujqesi dhe Mjedis, Drejtoria e Statistikave te Bujqesise dhe Mjedisit, Drejtoria e Pergjithshme e Prodhimit Statistikor, Instituti Statistikave – Kategoria: III-b.

2.      Kodi 178_Specialist, Sektori i Statistikave te Tokes dhe Prodhimit Bimor, Drejtoria e Statistikave te Bujqesise dhe Mjedisit, Drejtoria e Pergjithshme e Prodhimit Statistikor, Instituti Statistikave – Kategoria: III-b.

3.      Kodi 181_Specialist – Sektori i Koordinimit dhe Planifikimit Strategjik (PSZ), Drejtoria e Koordinimit dhe Çeshtjeve Ligjore, Drejtoria e Pergjithshme e Sherbimeve Mbeshtetese dhe Koordinimit, Instituti i Statistikave – Kategoria: III-b

4.      Kodi 183 – 3 Specialiste IT – Specialist, Sektori i Menaxhimit të Bazës së të Dhënave dhe Aksesit në Mikrodata/ 2 Specialiste, Sektori i Zhvillimit të Programeve Kompiuterike, Drejtoria e Teknologjisë së Informacionit, Drejtoria e Përgjithshme e Teknologjisë së Informacionit dhe Mbledhjes së të Dhënave – kategoria III-b.

5.      Kodi 184 – Specialist, Sektori i Metodologjise, Drejtoria e Teknologjisë së Informacionit, Drejtoria e Përgjithshme e Teknologjisë së Informacionit dhe Mbledhjes së të Dhënave – kategoria III-b.

6.      Kodi 185 – 2 Specialiste, Zyra Rajonale Statistikore Gjirokaster (Permet)/Diber (Mat), Drejtoria e Statistikave Rajonale dhe Gjeoinformacionit, Drejtoria e Përgjithshme e Teknologjisë së Informacionit dhe Mbledhjes së të Dhënave – kategoria IV-b.

 

 

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR

kodi 177_njoftim fituesi

kodi 178_lista paraprake per pranim ne sherbimin civil

kodi 178_njoftim fituesi

kodi 181_njoftim pa fitues levizje paralele

kodi 181_rezultate paraprake

kodi 183_lista e verifikuar per levizje paralele

kodi 184_lista e verifikuar per levizje paralele

kodi 185_lista e verifikuar per levizje paralele