INSTITUTI I STATISTIKAVE, VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të Ligjit nr.152/2013, “Për nëpunësin civil” i ndryshuar dhe VKM-së Nr. 243 datë 18.03.2015, “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” lutem shpalljen ne faqen tuaj te web te listave te pozicioneve vakante si me poshte:

 

1.      Kodi 177_Specialist, Sektori i Llogarive Ekonomike ne Bujqesi dhe Mjedis, Drejtoria e Statistikave te Bujqesise dhe Mjedisit, Drejtoria e Pergjithshme e Prodhimit Statistikor, Instituti Statistikave – Kategoria: III-b.

2.      Kodi 178_Specialist, Sektori i Statistikave te Tokes dhe Prodhimit Bimor, Drejtoria e Statistikave te Bujqesise dhe Mjedisit, Drejtoria e Pergjithshme e Prodhimit Statistikor, Instituti Statistikave – Kategoria: III-b.

3.      Kodi 179_Specialist – Sektori i Nivelit te Jeteses, Drejtoria e Statistikave Sociale, Drejtoria e Pergjithshme e Prodhimit Statistikor, Instituti Statistikave – Kategoria: III-b.

4.      Kodi 180_Specialist – Sektori i Statistikave te Popullsise, Drejtoria e Statistikave Sociale, Drejtoria e Pergjithshme e Prodhimit Statistikor, Instituti Statistikave – Kategoria: III-b

5.      Kodi 182_Specialist – Sektori i Statistikave te Tregut te Punes, Drejtoria e Statistikave te Sektorit Real, Drejtoria e Pergjithshme e Prodhimit Statistikor, – kategoria III-b.

6.      Kodi 183 – 3 Specialiste IT – Specialist, Sektori i Menaxhimit të Bazës së të Dhënave dhe Aksesit në Mikrodata/ 2 Specialiste, Sektori i Zhvillimit të Programeve Kompiuterike, Drejtoria e Teknologjisë së Informacionit, Drejtoria e Përgjithshme e Teknologjisë së Informacionit dhe Mbledhjes së të Dhënave – kategoria III-b.

7.      Kodi 184 – Specialist, Sektori i Metodologjise, Drejtoria e Teknologjisë së Informacionit, Drejtoria e Përgjithshme e Teknologjisë së Informacionit dhe Mbledhjes së të Dhënave – kategoria III-b.

8.      Kodi 185 – 2 Specialiste, Zyra Rajonale Statistikore Gjirokaster (Permet)/Diber (Mat), Drejtoria e Statistikave Rajonale dhe Gjeoinformacionit, Drejtoria e Përgjithshme e Teknologjisë së Informacionit dhe Mbledhjes së të Dhënave – kategoria IV-b.

 

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR

kodi 177_rezultatet paraprake per levizjen paralele

kodi 178_rezultatet paraprake per levizjen paralele

kodi 179_lista e verifikuar per pranim ne sherbimin civil

kodi 180_lista e verifikuar per pranim ne sherbimin civil

kodi 182_lista perfundimtare per levizjen paralele

kodi 183_verifikimi paraprak per levizjen paralelekodi 184_verifikimi paraprak per levizjen paralele

kodi 184_verifikimi paraprak per levizjen paralele

kodi 185_verifikimi paraprak per levizjen paralele