INSTITUTI I STATISTIKAVE, VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të Ligjit nr.152/2013, “Për nëpunësin civil” i ndryshuar dhe VKM-së Nr. 243 datë 18.03.2015, “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” lutem shpalljen ne faqen tuaj te web te listave te pozicioneve vakante si me poshte:

 

1.  Specialist – Sektori i Koordinimit dhe Planifikimit Strategjik (PSZ), Drejtoria e Koordinimit dhe Çeshtjeve Ligjore, Drejtoria e Pergjithshme e Sherbimeve Mbeshtetese dhe Koordinimit, Instituti i Statistikave – Kategoria: III-b – verifikimi final per levizjen paralele

2.  Specialist – Sektori i Statistikave te Tregut te Punes, Drejtoria e Statistikave te Sektorit Real, Drejtoria e Pergjithshme e Prodhimit Statistikor, – kategoria III-b. – verifikimi paraprak per levizjen paralele

 

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR

kodi 181_verifikimi final per levizje paralele

kodi 182_verifikimi paraprak per levizje paralele