INSTITUTI I STATISTIKAVE, VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të Ligjit nr.152/2013, “Për nëpunësin civil” i ndryshuar dhe VKM-së Nr. 242 datë 18.03.2015, “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”  shpall  publikimin e vendeve vakante si me poshte:

1.      Kodi 155_Pergjegjes ne Sektorin e Llogarive Ekonomike ne Bujqesi dhe Mjedis, Drejtoria e Statistikave te Bujqesise dhe Mjedisit, Drejtoria e Pergjithshme e Prodhimit Statistikor, Instituti Statistikave – Kategoria: III-a.

2.      Kodi 156_Pergjegjes ne Sektorin e Menaxhimit te Bazes se te Dhenave dhe Aksesit ne Mikrodata, Drejtoria e Teknologjise se Informacionit, Drejtoria e Pergjithshme e Teknologjise se Informacionit dhe Mbledhjes se te Dhenave, Instituti Statistikave – Kategoria: III-a.

3.      Kodi 157_ Drejtor ne Drejtorine e Statistikave Rajonale dhe Gjeoinformacionit, Drejtoria e Pergjithshme e Teknologjise se Informacionit dhe Mbledhjes se te Dhenave, Instituti Statistikave – Kategoria: II-b.

1.      Kodi 158_Specialist, Sektori i Regjistrit Statistikor te Ndermarrjeve, Drejtoria e Statistikave Ekonomike, Drejtoria e Pergjithshme e Prodhimit Statistikor, Instituti Statistikave – Kategoria: III-b.

2.      Kodi 159_Specialist, Sektori i Statistikave Afatshkurtra, Drejtoria e Statistikave Ekonomike, Drejtoria e Pergjithshme e Prodhimit Statistikor, Instituti Statistikave – Kategoria: III-b.

3.      Kodi 160_ Specialist, Sektori i Çmimeve, Drejtoria e Statistikave te Sektorit Real, Drejtoria e Pergjithshme e Prodhimit Statistikor, Instituti Statistikave – Kategoria: III-b.

4.      Kodi 161_2 specialiste me shkenca ekonomike, Drejtoria e Llogarive Kombetare, Drejtoria e Pergjithshme e Prodhimit Statistikor, Instituti Statistikave – Kategoria: III-b.

5.      Kodi 162_3 specialiste IT, Drejtoria e Teknologjise se Informacionit, Drejtoria e Pergjithshme e Teknologjise se Informacionit dhe Mbledhjes se te Dhenave, Instituti Statistikave – Kategoria: III-b.

–          2 specialiste Sektori i Zhvillimit te Programeve Kompiuterike

–          1 specialist Sektori i Menaxhimit te Bazes se te Dhenave dhe Aksesit ne Mikrodata

6.       Kodi 163_Specialist, Sektori i Administrimit te Rrjetit dhe Serverave, Drejtoria e Teknologjise se Informacionit, Drejtoria e Pergjithshme e Teknologjise se Informacionit dhe Mbledhjes se te Dhenave, Instituti Statistikave – Kategoria: III-b.

7.       Kodi 164_Specialist, Zyra Rajonale Korce, Drejtoria e Statistikave Rajonale dhe Gjeoinformacionit, Drejtoria e Pergjithshme e Teknologjise se Informacionit dhe Mbledhjes se te Dhenave, Instituti Statistikave – Kategoria: IV-b.

Aplikimi per vendet vakante te siperpermendura ne faqen e web te INSTAT eshte bere sipas procedures online ne faqen: http://rekrutime.instat.gov.al//.

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR Kerkese_per_shpallje_te_pozicioneve_vakante

Kerkese_per_shpallje_te_vendeve_vakante