INSTITUTI I STATISTIKAVE – VENDE TE LIRA PUNE

Instituti i Statistikave (INSTAT), kërkon të punësojë punonjës me kontratë pune në pozicionet: 2 (DY) SPECIALISTË NË SEKTORIN E FINANCËS NË KUADËR TË AKTIVETETEVE TË CENS 2020 TITULLI I SHPALLJES 2 (DY) SPECIALISTË NË SEKTORIN E FINANCËS NË KUADËR TË AKTIVETETEVE TË CENS 2020 Termat e referencës:

1. Ndjek aktivitetin nanciar të aktiviteteve në kuadër të Cens-it

2. Kontrollon veprimet nanciare dhe të pagesave, si dhe përgatit e nxjerr raporte periodike nanciare në zbatim të projektit për fondet e buxhetit te shtetit.Ndjek aktivitetin nanciar të aktiviteteve në kuadër të Cens-it

3. Përgatit propozime me karakter teknik dhe administrativ në lidhje me punën dhe i paraqet për diskutim pranë njësisë së nancës.

4. Përpilon urdhër xhirimet per praktikat te që do të likujdohen si dhe mban ditarin e arkës dhe të bankës.

5. Përpilon listëpagesat e pagave dhe listëpagesat e sigurimeve shoqërore e shëndetsore për punonjësit e kontraktuar në kuadër të Cens-it.

6. Bën rapotimin online ne sistemin e tatimeve për punonjësit.

7. Ndjek dhe zbaton aktivitete te ndryshme nanciare si llogaritje e dietave, plotësim formularësh të të ardhurave personale sipas kërkesave etj.

Kriteret e përzgjedhjes:

– Të ketë përfunduar studimet universitare në fushën e ekonomise – Preferohet të ketë të paktën 1 vit përvojë pune në profesion.

– Të ketë njohuri të mira në përdorimin e kompjuterit;

• Të ketë aftësi të mira komunikimi verbal dhe me shkrim.

• Aftësi të mira ndërpersonale dhe aftësi për të punuar në mënyrë të pavarur apo si pjesë e një grupi.

• Të ketë njohuri mbi gjuhën angleze. Informacione te tjera:a) Fusha e njohurive për konkurimin:

• Njohuritë mbi Ligjin Nr.17/2018 “Për statistikat zyrtare”

• Njohuritë mbi Ligjin nr. 10296, datë 08.07.2010, “Për menaxhimin nanciar dhe kontrollin”, i ndryshuar;

• Njohuritë mbi Ligjin nr. 25/2018, “Për Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare”.

b) Periudha e punesimit:

• Specialist Finance – 12 muaj

• Specialist Finance

– 18 muaj Afati i aplikimit: 12/31/2019

Aplikimi realizohet nëpërmjet faqest së Institutit të Statistikave në seksionin e vëndeve vakante për pozicionet me kontrata të përkohëshme.