INSTITUTI I STATISTIKAVE VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të nenit 32 të ligjit nr.152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar si dhe të Kreut VIII dhe IX të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.118, datë 05.03.2014  “Për proçedurat e emërimit, rekrutimit, menaxhimit dhe përfundimit të marrëdhënies në shërbimin civil të nëpunësve civilë të nivelit të lartë drejtues dhe të anëtarëve të TND-së i ndryshuar, Instituti i Statistikave (INSTAT)  shpall proçedurat e konkurimit për pozicionin:

–          Sekretar Pergjithshem Sekretar i Përgjithshëm – kategoria I-b.

–          Drejtor i Drejtorisë së Përgjithshme të Shërbimeve Mbështetëse dhe Koordinimit – kategoria II-a.

Bashkelidhur njoftimet per publikim ne faqen zyrtare te Sherbimit Kombetar te Punesimit si dhe faqen e web-it te INSTAT.

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR Kerkese_per_publikim_te_vendeve_vakante