INSTITUTI I STATISTIKAVE – VENDE TE LIRA PUNE

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE NGRITJE NË DETYRË
NË KATEGORINË E MESME DHE E ULËT DREJTUESE

Në zbatim të Ligjit nr.152/2013, “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe VKM-së nr.242 datë 18.03.2015, “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”,

  • Drejtor – Drejtoria e Statistikave Ekonomike, Drejtoria e Pergjithshme e Prodhimit Statistikor, Instituti Statistikave – Kategoria: ll-b

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur : Kodi 96_ Drejtor ne Drejtorine e Statistikave Ekonomike (1)