INSTITUTI I STATISTIKAVE, VEND I LIRE PUNE

Në zbatim të nenit 22 dhe 25, të ligjit nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, të ndryshuar, si dhe
të kreut II, IV dhe VII, të Vendimit nr. 243, datë 18.3.2015, të Këshillit të Ministrave, “Për
pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, të
ndryshuar, Instituti i Statistikave shpall proçedurat e lëvizjes paralele dhe të pranimit në
shërbimin civil për kategorinë ekzekutive, për pozicionin:

  • Përgjegjës, në Zyrën Rajonale Statistikore Gjirokastër, në Drejtorinë e Statistikave
    Rajonale dhe Gjeoinformacionit, në Drejtorinë e Përgjithshme të Teknologjisë së
    Informacionit dhe Mbledhjes së të Dhënave, klasa IV-1.

 

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR: shpallja per Pergjegjes ZRS Gjirokaster