INSTITUTI I STATISTIKAVE, VEND I LIRE PUNE

Në zbatim të Ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar dhe VKM-së Nr. 242 datë 18.03.2015, “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese” i ndryshuar, lutem shpalljen ne faqen tuaj te web te pozicionit vakant si me poshte:

Kodi 199  –   Drejtor – Drejtoria e Finances dhe Projekteve, Drejtoria e Pergjithshme e Sherbimeve Mbeshtetese dhe Koordinimit, Instituti i Statistikave – Kategoria: ll-b

 

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR

Shpallje drejtor drejtoria e finances