INSTITUTI I STATISTIKAVE, VEND I LIRE PUNE

Në zbatim të Nenit 22 dhe të Nenit 25, të Ligjit 152/2013 “Për Nëpunësin Civil” i ndryshuar,
si dhe të Kreut II, IV dhe VII, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave,
Instituti i Statistikave shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe të pranimit në shërbimin
civil për kategorinë ekzekutive, për grupin e pozicioneve:
1. Specialist – Sektori i Koordinimit dhe Planifikimit Strategjik (PSZ), Drejtoria e
Koordinimit dhe Ceshtjeve Ligjore, Drejtoria e Pergjithshme e Sherbimeve Mbeshtetese
dhe Koordinimit, Instituti Statistikave – Kategoria: III-b

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR

kodi 181_specialist sektori i koordinimit dhe planifikimit strategjik (PSZ)