INSTITUTI I STATISTIKAVE, VEND I LIRE PUNE

ë zbatim të Ligjit nr.152/2013, “Për nëpunësin civil” i ndryshuar dhe VKM-së Nr. 242 datë 18.03.2015, “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese” lutem shpalljen ne faqen tuaj te web njoftimin per publikimin e vendit vakant si me poshte:

 

1.      Kodi 170_Pergjegjes ne Sektorin e Statistikave te Tregut te Punes, Drejtoria e Statistikave se Sektorit Real, Drejtoria e Pergjithshme e Prodhimit Statistikor, Instituti i Statistikave – Kategoria: III-a.

 

Aplikimi per vendin vakant te siperpermendur ne faqen e web te INSTAT eshte bere sipas procedures online ne faqen: http://rekrutime.instat.gov.al//.

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR

kodi 170_Pergjegjes Sektori i Statistikave te Tregut te Punes